25 maja 2018, imieniny obchodzą: Borys, Grzegorz, Urban, Magdalena

14°
Bielsko-Biała
03.01.2018
  • Wilgotność: 0%
  • Wiatr: 3km/h

jutro: pojutrze: 
artykul,chocznia_mieszkancy_protestuja,56997.htmlchocznia_mieszkancy_protestuja

Wydarzenia

2017-07-17 17:16 (Komentarze: 0)      

Chocznia: Mieszkańcy protestują


Niebawem Rada Miejska w Wadowicach rozpatrzy uchwałę o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego ponad dwudziestu hektarów w Choczni w pobliżu drogi krajowej nr 52. Mieszkańcy ulicy Drapówka stanowczo odrzucają pomysł magistratu.

O zmianę planu zagospodarowania wnioskuje holenderska spółka Barleda Poland sp. z o.o z Krakowa. Natomiast mieszkańcy Choczni zwrócili się do Rady Miejskiej Wadowic o odrzucenie uchwały pisząc:  

W imieniu Mieszkańców zamieszkałych na terenach przyległych do obszaru objętego proponowaną zmianą Studium, zwracamy się do Państwa Radnych z prośbą o odrzucenie w całości proponowanego projektu Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wadowice dla obszaru położonego w Choczni przy ul. Tadeusza Kościuszki. Planowana inwestycja w Choczni na obszarze 22 ha, polegająca na budowie w przyszłości olbrzymich obiektów handlowych z funkcją produkcyjną o powierzchni powyżej 2000m2 rodzi cały szereg zagrożeń i uciążliwości dla Gminy Wadowice, których nie zrekompensują korzyści z powstałych na tym terenie galerii i sklepów wielkopowierzchniowych

Zagrożenia to:

- Upadek i likwidacją drobnego handlu i usług w Wadowicach, Choczni i pobliskim Andrychowie. - Wzrost bezrobocia w Gminie Wadowice i Gminach ościennych.

- Zwiększeniem wydatków na pomoc socjalną i zasiłki dla bezrobotnych i ich rodzin, którzy utracili miejsca pracy związane z drobnym handlem.

- Zmniejszenie wpływu do Gminy z tytułu podatków od istniejących lokali handlowych. - Utrata wpływu z tytułu podatków płaconych przez rodzimych kupców.

- Degradacja centrum Wadowic, gdzie obecnie znajdują się lokale handlowe i gastronomiczne lokalnych przedsiębiorców a w konsekwencji spadek atrakcyjności miasta dla potencjalnych turystów i odwiedzających Wadowice.

Powstanie obiektów handlu wielkopowierzchniowego w Choczni wygeneruje dodatkowy ruch samochodowy na tak już przeciążonych drogach DK 52, DK28, co spowoduje jeszcze większe zakorkowanie Wadowic, pobliskiego Andrychowa i Kalwarii uniemożliwiając przejazd przez te miasta w godzinach szczytu. Ruch na tych drogach jeszcze się zwiększy w nieodległej przyszłości wskutek powstania ośrodków rekreacyjnych nad zalewem w Świnnej Porębie i Mucharzu. - Wzrost zanieczyszczeń komunikacyjnych powietrza i gleby wzdłuż drogi DK52, DK 28 w Choczni, Wadowicach i Andrychowie przez cały rok, pogarszając i tak kiepską jakość powietrza w naszym regionie, co nie jest bez znaczenia dla ruchu turystycznego w naszej Gminie. - Narazi Gminę Wadowice na dodatkowe koszty budowy brakujących chodników wzdłuż dróg, dodatkowego oświetlenia, przebudowy skrzyżowań, budowy ronda i zjazdów na DK52 w związku z powstającymi na tym terenie obiektami.

Dla nas mieszkańców Choczni, którzy wybudowali tutaj domy na terenie przeznaczonym pod zabudowę jednorodzinną zgodnie z obowiązującym MPZP zmiana kwalifikacji tego terenu oraz powstanie tak olbrzymich obiektów handlowych w bezpośrednim oraz bliskim sąsiedztwie spowoduje cały szereg szkodliwych zagrożeń, uciążliwości i niedogodności. O tych szkodliwych oddziaływaniach na nasze zdrowie oraz ograniczających możliwość swobodnego korzystania z naszych nieruchomości już dwukrotnie pisaliśmy wnosząc uwagi do zmiany w Studium . Niestety nasze uwagi zostały zmarginalizowane przez autorów w opracowanej „Prognozie oddziaływania na środowisko” oraz zmiany do Studium...

Także p. Burmistrz uwagi te odrzucił, uzasadniając je argumentami z którymi się nie zgadzamy. Z naszymi niektórymi uwagami chcemy również Szanownych Państwa Radnym zapoznać.

1. Zwiększenie natężenia ruchu samochodowego na drodze DK 52 (Andrychów – Wadowice) dla Mieszkańców nieruchomości znajdujących w pobliżu drogi DK 52 skutkować będzie wzrostem zanieczyszczenia powietrza oraz zwiększeniem hałasu. Nie oszacowano jakiej wielkości ruch pojazdów na drodze DK 52 wygeneruje tak olbrzymi teren handlowo-przemysłowy. Ponadto w sąsiedztwie DK52 brakuje chodników w Choczni na odcinku (przejazd kolejowy – do granicy z Wadowicami) co może powodować wzrost wypadków z udziałem pieszych na tym odcinku

2. Powstanie w/w obiektów zwiększy natężenia ruchu samochodowego na drodze powiatowej nr 1736K (Drapówka ) na odcinku: ul. Główna - skrzyżowanie z DK52. Droga nr 1736K (Drapówka) jest drogą wąską, z trawiastymi poboczami, bez chodników i oświetlenia . Na tej drodze występuje duży ruch pieszych do przystanków znajdujących się obok skrzyżowania z DK 52. Ruch pieszych nasila się w godzinach porannych, popołudniowych oraz po zmierzchu i powodowany jest przez mieszkańców Górnej Choczni i przyległych ulic dojeżdżających lub wracających z pracy, szkoły, itp. Wzmożony ruch samochodów na tej drodze może prowadzić do powstawania licznych wypadków z udziałem pieszych.

3. Utrudni wyjazd mieszkańcom z drogi powiatowej nr 1736K (Drapówka) na DK 52 co może powodować kolizje i wypadki w okolicy skrzyżowania. 4. Spowoduje zanieczyszczenia komunikacyjne i przemysłowe powietrza, gleby i wód gruntowych na obszarze i w sąsiedztwie planowanego terenu, również naszych posesji.

5. Zabetonowanie tak olbrzymiej powierzchni spowoduje zanieczyszczenia komunikacyjne i przemysłowe cieku wodnego znajdującego się na tym terenie przez spływające wody opadowe.

6. Uciążliwe sąsiedztwo spowoduje spadek wartości nieruchomości naszych posesji sąsiadujących z tym obszarem.

7. Nastąpi pogorszenie warunków bytowych Mieszkańców nieruchomości przyległych do w/w obszaru spowodowane nadmierną emisją hałasu powodowanego przez pracujące urządzenia klimatyzacji, samochody dostawcze, agregaty prądotwórcze, wzmożony ruch samochodowy, obiekty rozrywkowe powstałe na planowanym obszarze, utrudniony wypoczynek, zakłócanie ciszy nocnej. Szkodliwe oddziaływanie na zdrowie poprzez wzrost zanieczyszczenia powietrza spalinami, pyłami, itp. Zakłócenie nocnego wypoczynku przez świecące reklamy, bilbordy , neony , itp.

8. Powstały pas zieleni o charakterze izolacyjno –osłonowym w sąsiedztwie istniejących zabudowań zacznie spełniać swoja rolę dopiero za 15 - do 20 lat, gdy osiągnie odpowiednią wysokość. Warunkiem utrzymania takiego pasa jest jego właściwa pielęgnacja przez ten okres. W chwili obecnej nasadzone drzewka o wysokości 40 - 80 cm nie spełniają izolująco – osłonowej funkcji i nie zabezpieczają przyległych terenów przed negatywnymi wpływami projektowanego obszaru . Ponadto tego rodzaju rozwiązanie nie gwarantuje trwałości , może ulec biodegradacji, na skutek wpływu środowiska lub czynnika ludzkiego. Zarówno pas zieleni, jak również drogi wewnętrzne na tym terenie, powstałe przed wydaniem stosownej decyzji przez Szanowną Radę Miejską co do ostatecznego przeznaczenia tego terenu budzą wiele kontrowersji.

9. Brak przeprowadzonych przez Gminę analiz ekonomicznych, społecznych i środowiskowych oraz bilansu terenów z których wynika zapotrzebowanie na tak ogromne tereny (22 ha) przeznaczone na obiekty handlowe z funkcją produkcyjną o powierzchni powyżej 2000m2. Na takie analizy w § 12a „ZAPOTRZEBOWANIE NA NOWE TERENY INWESTYCYJNE” Tom I - Uwarunkowania Zagospodarowania Przestrzennego powołują się autorzy projektu zmiany do Studium . Pragniemy przypomnieć, powołując się na Strategię Rozwoju Gminy Wadowice na lata 2014-2020 przyjętą uchwałą nr X/63/2015 Rady Miejskiej z dn.15 lipca 2015r, że z powyższego opracowaniu nie wynika fakt zapotrzebowanie na tak olbrzymie obiekty handlowe dla 38-tysięcznej Gminy Wadowice. Zmianę taką pragną przeforsować autorzy opracowanego Studium oraz p. Burmistrz uzasadniając to argumentami z którymi nie zgodzili się mieszkańcy Gminy i Handlowcy podczas publicznej debaty w dn. 22.05.2015r. Również naszym zdaniem tego rodzaju inwestycje w ogólnym bilansie przyniosą więcej szkód niż korzyści dla Gminy i Powiatu.

10. W opracowanej prognozie oddziaływania na środowisko do zmiany studium marginalizuje się wpływ szkodliwych i uciążliwych czynników na sąsiadujące z nim obszary oraz zamieszkałych na nim Mieszkańców. Opracowanie nie jest poparte żadnymi szacunkowymi obliczeniami wielkości generowanych przez ten teren zanieczyszczeń, ich rodzajem itp. .

P. Burmistrz w „Rozstrzygnięciu o sposobie rozpatrzenia uwag” uzasadnia : Ad.6-11 „(...) Poruszone kwestie zostały opisane w ramach prognozy oddziaływania na środowisko jednak z uwagi na znaczną ogólność i charakter dokumentu studium jako kierunkowego nie jest możliwa szczegółowa ocena wpływu inwestycji na okoliczne tereny i zamieszkujących ich mieszkańców (...).

Skoro opracowana zmiana do Studium wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko” nie określa wpływu na sąsiednie tereny i ich mieszkańców, to nie może być podstawą do opracowania i przyjęcia zmian w Miejscowym planie Zagospodarowania Przestrzennego dla tego terenu. Powołując się opisane przez nas uwagi nie zgadzamy się na uchwalenie przez Szanowną Radę Uchwały sankcjonującej szkodliwy dla Gminy Wadowice i jej Mieszkańców projekt.

Z poważaniem Mieszkańcy ul. Drapówka

 

szpil

Powiaty: Wadowice

Skomentuj

Treść:*
Nick:*
5-8=*

OK, zamknij